วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556


มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
                                        -โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน
                                        - แบบประเมินคุณภาพผู้รียนมาตรฐานที่ 1(6 ตัวบ่งชี้)
                                  
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                                  -โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน
                                         - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 2
                           
มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                                        -โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน                
                                        - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 3
     • ป.1/1        ป.4/1
     • ป.1/2        ป.4/2                                            
     • ป.2/1        ป.5/1                 
     • ป.2/2        ป.5/2
     • ป.3/1        ป.6/1
     • ป.3/2        ป.6/2   
     • สรุปมาตรฐานที่ 3    
มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
                        สมเหตุผล
                                       -โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน
                              - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
     • ป.1/1        ป.4/1
     • ป.1/2        ป.4/2                                            
     • ป.2/1        ป.5/1                 
     • ป.2/2        ป.5/2
     • ป.3/1        ป.6/1
     • ป.3/2        ป.6/2   
     • สรุปมาตรฐานที่ 4    
มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                                       - โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน
                         - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี
     • ป.1/1        ป.4/1
     • ป.1/2        ป.4/2                                            
     • ป.2/1        ป.5/1                 
     • ป.2/2        ป.5/2
     • ป.3/1        ป.6/1
     • ป.3/2        ป.6/2 
     • สรุปมาตรฐานที่ 5